Zaproszenie do udziału w konferencji

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Programowego zapraszamy do udziału w roli słuchaczy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, która odbędzie się 7 kwietnia 2016 r.na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są: Zakład Pedeutologii oraz Zakład Poradnictwa Społecznego przy współpracy z: Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej oraz Studenckim Kołem Naukowym Poradnictwa Społecznego „poMOC”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Konferencja skierowana jest do osób pracujących na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych, nauczycieli czy działaczy społecznych oraz do przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Dokument do pobrania: PROGRAM konferencji.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz rejestracyjny (dostępny TUTAJ) do 6 kwietnia 2016 r. W przypadku zainteresowania otrzymaniem zaświadczenia udziału w konferencji, prosimy o zaznaczenie stosownej informacji w formularzu.