O konferencji

PATRONAT HONOROWY
Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik – Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

ORGANIZATORZY
Zakład Pedeutologii
Zakład Poradnictwa Społecznego
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przy współpracy z:
Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej
Studenckim Kołem Naukowym Poradnictwa Społecznego „po-Moc”

Termin: 7 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

CEL KONFERENCJI

Dzięki procesom globalizacji otwierają się granice międzypaństwowe, co generuje wzrost aktywności migracyjnej ludności poszukującej lepszych warunków własnej egzystencji. Choć Polska jest krajem, w którym imigracja jest zjawiskiem nowym, nadal o relatywnie niewielkiej skali to jednak nie można nie zauważyć postępującej intensyfikacji przepływu mieszkańców naszego kraju, co przyczynia się do zróżnicowania kulturowego społeczeństwa i mnogości kultur w jego obrębie. Zmiany zaistniałe w Polsce po 1990 r. spowodowały również ujawnienie się mniejszości narodowych oraz etnicznych, zamieszkujących historycznie nasz kraj. To wymaga wprowadzenia wielu teoretycznych i praktycznych działań w celu harmonijnego rozwoju grup mniejszościowych oraz ich integracji z polskimi obywatelami. Ponadto jesteśmy dzisiaj świadkami wzrastającej liczby uchodźców, którzy obok instytucjonalnych i prawnych rozwiązań, potrzebują dodatkowego wsparcia, aby poradzić sobie z dramatyczną sytuacją, w której się znaleźli.

Wielokulturowość (multikulturalizm) staje się coraz bardziej znamienną cechą współczesnego świata i tym samym wyzwaniem dla wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy w codziennej pracy stykają się z osobami odmiennymi kulturowo. Należą do nich głównie przedstawiciele praktyki edukacyjnej: nauczyciele, w tym akademiccy; pedagodzy, a także doradcy oraz terapeuci jako, że pobyt poza granicami własnego kraju pochodzenia implikuje wiele reperkusji dla zdrowia psychicznego imigrantów. Czy jednak wskazani specjaliści są w wystarczający sposób uwrażliwieni na istotę wielokulturowości? Czy mają świadomość różnic kulturowych występujących między ludźmi i są skłonni, aby z owych różnic uczynić wartość oraz nową jakość? Czy potrafią pomóc osobom odmiennym kulturowo w przezwyciężeniu przeżywanych przez nich trudności oraz w wydobywaniu potencjału, jaki w nich tkwi? Do odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z proponowaną tematyką konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania, a także osoby pracujące na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych czy działaczy społecznych. Zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Proponujemy następujące obszary tematyczne rozważań:

1. Przedszkole i szkoła wobec zjawiska wielokulturowości
> Socjalizacja i wychowanie uczniów w warunkach multikulturowości
> Trudności adaptacyjne dzieci – przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
> Przygotowanie nauczycieli, pedagogów do pracy z wychowankami – przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
> Warsztat pracy asystenta kulturowego
> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci odmiennych kulturowo
> Systemowe rozwiązania wspierające kształcenie uczniów odmiennych kulturowo

2. Szkolnictwo wyższe a migracje edukacyjne
> Studenci zagraniczni w kraju przyjmującym – szanse i zagrożenia ich funkcjonowania
> Sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu migrantów edukacyjnych
> Tradycyjne i alternatywne metody pracy ze studentami zagranicznymi
> Programy edukacji międzykulturowej w szkołach wyższych

3. Poradnictwo dla cudzoziemców
> Poradnictwo w procesie adaptacji i integracji zawodowej osób odmiennych kulturowo
> Wymiary poradnictwa dla imigrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych oraz etnicznych (poradnictwo edukacyjno-zawodowe,  życiowe, prawne itd.)
> Wspieranie migrantów na rynku pracy
> Inne formy i metody pomocy członkom społeczności etnicznych i narodowych oraz obcokrajowcom (np. coaching, mentoring, tutoring itp.)
> Kształtowanie kompetencji międzykulturowych jako istotnych umiejętności doradczych we współczesnym świecie

4. Pomoc migrantom w kryzysie migracyjnym i w sytuacjach traumatycznych
> Specyfika interwencji kryzysowej prowadzonej z imigrantami (np. uchodźcami)
> Uwarunkowania kulturowe w interwencji kryzysowej i terapii imigrantów
> Cele, metody, formy, strategie pracy z migrantami

5. Instytucje i organizacje wspierające osoby odmienne kulturowo
> Rola oraz zadania organizacji rządowych i samorządowych na rzecz integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych
> Organizacje reprezentujące interesy osób odmiennych kulturowo i prowadzone przez nich samych
> Funkcjonowanie sektora prywatnego oraz działalność trzeciego sektora na rzecz integracji obcokrajowców oraz członków społeczności etnicznych i narodowych
> Aktywność formalnych grup studentów, doktorantów i wykładowców akademickich w obszarze edukacji międzykulturowej
> Migracyjne sieci wsparcia

6. Dobre praktyki w warunkach zróżnicowania kulturowego w Polsce i na świecie
> Projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe kierowane do społeczności cudzoziemskich oraz grup mniejszościowych
> Długofalowe rozwiązania, programy oraz strategie wspierające osoby odmienne kulturowo
> Jednorazowe wydarzenia i inicjatywy związane z promowaniem różnorodności w zakresie narodowości i etniczności
> Sprawdzone metody i narzędzia pracy wykorzystywane przez pedagogów, nauczycieli, doradców i terapeutów w działalności na rzecz cudzoziemców oraz członków mniejszości narodowych i etnicznych
> Formy współpracy poszczególnych instytucji oraz organizacji, zajmujących się integracją społeczną i zawodową migrantów w Polsce

Powyżej zarysowane kręgi tematyczne  mają charakter propozycji wstępnej, a ich ostateczny kształt zostanie ustalony także w oparciu o propozycje wystąpień zgłaszane przez zainteresowanych udziałem w konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>